สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Table of Contents”. Thai Journal of Nursing 60, no. 2 (September 17, 2019). Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216607.