ผาติภัทรกุล ปัทมา, เอี่ยมสวัสดิกุล ดร. วาริณี, and หนุ่ยศรี ดร. มุกดา. “Factors Affecting Organizational Commitment of Nursing Instructors in Central College Network 2”. Thai Journal of Nursing 66, no. 4 (September 30, 2019): 11–19. Accessed July 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769.