ศรีมรกต ผ่องศรี, and พ่ออามาตย์ อิทธิพล. “การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing 63, no. 1 (January 19, 2016): 48–54. Accessed August 12, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771.