เดียวอิศเรศ วรรณี, วัชรสินธุ์ จินตนา, ชื่นเลิศสกุล กนกนุช, ลิ้มเจริญชัย วชิรา, and โยยิ่ง รุ่ง. “การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง”. Thai Journal of Nursing 63, no. 2 (January 20, 2016): 11–20. Accessed February 3, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893.