พุทธบูชา พรวิมล, เอี่ยมสวัสดิกุล วาริณี, and หนุ่ยศรี มุกดา. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5”. Thai Journal of Nursing 63, no. 2 (January 20, 2016): 21–28. Accessed February 4, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895.