จาตุรงคโชค กนกทอง, ลาภวงษ์วัฒนา ปัญญรัตน์, and พิชยภิญโญ ปาหนัน. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”. Thai Journal of Nursing 63, no. 2 (January 20, 2016): 36–45. Accessed January 30, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46899.