ศรีนวล อรุณี, ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ, and กฤตย์ประชา จารุวรรณ. “ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก”. Thai Journal of Nursing 63, no. 2 (January 20, 2016): 46–55. Accessed February 3, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904.