ศิโรโรตม์สกุล สุรางค์. “การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA”. Thai Journal of Nursing 62, no. 3 (January 26, 2016): 59–66. Accessed May 17, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427.