ศรีมรกต ผ่องศรี, ผาณิตรัตน์ รุ้งนภา, and เกษรศรี ศิรดา. “การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย”. Thai Journal of Nursing 62, no. 1 (January 26, 2016): 1–11. Accessed August 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439.