เสนีย์ อารีย์, ปานเทวัญ พรรณี, and บุญรับพายัพ เบญจมาศ. “การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน”. Thai Journal of Nursing 62, no. 1 (January 26, 2016): 22–31. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443.