ศรีมรกต ผ่องศรี, ใจหนุน จรรยา, สนามทอง ปุณยนุช, หงษ์ทอง ยุพิน, แสวงดี ประทีป, and อัครวัชรางกูร อรสา. “ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing 62, no. 1 (January 26, 2016): 32–43. Accessed August 17, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444.