จินดารัตน์ ศิริพร, and โลจนาภิวัฒน์ สุกัญญา. “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่”. Thai Journal of Nursing 62, no. 1 (January 26, 2016): 44–54. Accessed September 26, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445.