เทียมใจ ปราณี, and ธิสาระ ปรัชญาพร. “การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. Thai Journal of Nursing 61, no. 1 (January 27, 2016): 1–9. Accessed September 26, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475.