จันฤาไชย ดารุณี. “ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร”. Thai Journal of Nursing 61, no. 4 (January 28, 2016): 27–32. Accessed February 1, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611.