พิมใจใส ปุณยนุช. “รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่”. Thai Journal of Nursing 61, no. 4 (January 28, 2016): 49–56. Accessed February 3, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617.