สุวรรณโคต กรรณิการ์. “สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555”. Thai Journal of Nursing 61, no. 4 (January 28, 2016): 65–69. Accessed August 13, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619.