1.
เสนาดิสัย ส, คชไกร ร, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ, เกตุฉ่ำ อ, มีกุศล เ, จิ๋วพัฒนกุล ย, เกษมสุข เ, เภตราสุวรรณ ส, ชินล้ำประเสริฐ น. A survey of positive practice environments for professional nurses in Thailand. TJN [Internet]. 2019 Jul. 3 [cited 2022 Nov. 30];67(4):1-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200753