1.
อัครธนพล ป, รัศมีแจ่ม พ, สิมเสน ส, โพธิ์ศรี ส, ตุรงค์เรือง ศ, พิเดช ก, กูรมาภิรักษ์ น, พุทธเสน ช, คงพรหม ส, แก้วดู ก. Health status and health promoting behaviors among the daily employees in a university. TJN [Internet]. 2019 Jul. 3 [cited 2022 Dec. 1];67(4):11-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200765