1.
พรหมแทนสุด พ, มูลศาสตร์ ส, หีบท่าไม้ ด. Effectiveness of a pain management and environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis. TJN [Internet]. 2019 Jul. 3 [cited 2022 Dec. 1];67(4):34-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/202078