1.
สุวรรณโคต ก. หน้ากองบรรณาธิการ. TJN [Internet]. 2019 Jul. 20 [cited 2022 Oct. 1];68(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324