1.
โพธิ์ไทรย์ เ, สุวรรณโคต ก, รอดคำดี ป, พันธุ์วิไล พ. Samakompayaban Thai School. TJN [Internet]. 2019 Sep. 4 [cited 2023 Feb. 3];67(3):62-71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584