1.
สิงขรณ์ อ, มาตระกูล ม, พแดนนอก น. Coaching student nurse leader to motivate to quit smoking based on ADDIE model. TJN [Internet]. 2019 Sep. 6 [cited 2022 Nov. 27];67(2):51-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214964