1.
มาตระกูล ม, สิงขรณ์ อ, พแดนนอก น. The implementation of a smoke-free campus policy at Mae Fah Luang University. TJN [Internet]. 2019 Sep. 9 [cited 2023 Jan. 30];67(1):11-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215294