1.
ผาติภัทรกุล ป, เอี่ยมสวัสดิกุล ดว, หนุ่ยศรี ดม. Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2. TJN [Internet]. 2019 Sep. 30 [cited 2022 Jun. 26];66(4):11-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769