1.
บัวสด ส, มูลศาสตร์ ส. ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก. TJN [Internet]. 2016 Jan. 20 [cited 2023 Feb. 3];63(2):1-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889