1.
เดียวอิศเรศ ว, วัชรสินธุ์ จ, ชื่นเลิศสกุล ก, ลิ้มเจริญชัย ว, โยยิ่ง ร. การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง. TJN [Internet]. 2016 Jan. 20 [cited 2023 Jan. 29];63(2):11-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893