1.
พุทธบูชา พ, เอี่ยมสวัสดิกุล ว, หนุ่ยศรี ม. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5. TJN [Internet]. 2016 Jan. 20 [cited 2023 Feb. 3];63(2):21-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895