1.
จาตุรงคโชค ก, ลาภวงษ์วัฒนา ป, พิชยภิญโญ ป. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. TJN [Internet]. 2016 Jan. 20 [cited 2023 Jan. 29];63(2):36-45. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46899