1.
ศรีนวล อ, ฐานิวัฒนานนท์ เ, กฤตย์ประชา จ. ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก. TJN [Internet]. 2016 Jan. 20 [cited 2023 Feb. 1];63(2):46-55. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904