1.
ศิโรโรตม์สกุล ส. การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. TJN [Internet]. 2016 Jan. 26 [cited 2022 May 17];62(3):59-66. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427