1.
ศรีมรกต ผ, ผาณิตรัตน์ ร, เกษรศรี ศ. การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย. TJN [Internet]. 2016 Jan. 26 [cited 2022 Aug. 17];62(1):1-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439