1.
เสนีย์ อ, ปานเทวัญ พ, บุญรับพายัพ เ. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. TJN [Internet]. 2016 Jan. 26 [cited 2022 Oct. 1];62(1):22-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443