1.
ศรีมรกต ผ, ใจหนุน จ, สนามทอง ป, หงษ์ทอง ย, แสวงดี ป, อัครวัชรางกูร อ. ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย. TJN [Internet]. 2016 Jan. 26 [cited 2022 Aug. 10];62(1):32-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444