1.
จินดารัตน์ ศ, โลจนาภิวัฒน์ ส. ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่. TJN [Internet]. 2016 Jan. 26 [cited 2022 Sep. 26];62(1):44-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445