1.
เทียมใจ ป, ธิสาระ ป. การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. TJN [Internet]. 2016 Jan. 27 [cited 2022 Sep. 28];61(1):1-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475