1.
จันฤาไชย ด. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. TJN [Internet]. 2016 Jan. 28 [cited 2023 Jan. 30];61(4):27-32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611