1.
พิมใจใส ป. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่. TJN [Internet]. 2016 Jan. 28 [cited 2023 Jan. 30];61(4):49-56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617