1.
สุวรรณโคต ก. สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555. TJN [Internet]. 2016 Jan. 28 [cited 2022 Aug. 13];61(4):65-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619