ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด

Authors

  • ประณีต ส่งวัฒนา
  • อุทัยวรรณ พุทธรัตน์

Abstract

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์ ต่อการบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและหลังผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและกระดูกโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแบ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ดนตรี (กลุ่มทดลอง) จำนวน 15 ราย และกลุ่มที่ไม่ใช่ดนตรีในการบำบัด (กลุ่มควบคุม) จำนวน 20 ราย ผลการศึกษาพบว่า  การฟังดนตรีไทยประยุกต์ช่วยในการลดความปวด ลดความวิตกกังวล และลดปริมาณยาระงับปวดที่ได้รับ ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า เสียงดนตรีไทยประยุกต์สามารถนำมาใช้ในการบำบัดแบบทางร่วมรักษากับยา ในผู้ป่วยทางศัลยกรรมเพื่อการลดความปวดและวิตกกังวลที่มีประสิทธิภาพได้ซึ่งพยาบาลควรส่งเสริมและนำวิธีดังกล่าวมาใช้เพื่อการผสมผสานที่เหมาะสมโดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม และเลือกดนตรีที่ชอบ

คำสำคัญ : ดนตรีไทยประยุกต์ ความปวด ความวิตกกังวล ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-22

How to Cite

1.
ส่งวัฒนา ป, พุทธรัตน์ อ. ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Jul. 4];22(2):72. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253