การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์

Authors

  • ฉวีวรรณ ธงชัย

Abstract

การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีการปฏิบัติเป็นพื้นฐานเป็นวิชาชีพที่ต้องผิดชอบต่อคุณภาพดูแลอันเป็นผลจากการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและครอบครัว วิชาชีพพยาบาลประกอบด้วย 3 มิติ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้แก่ การศึกษา การปฏิบัติ และการวิจัย อาจารย์พยาบาลในฐานะที่เป็นบุคลากรในวิชาชีพ มีหน้าที่ประกอบภารกิจ 3 ประการดังกล่าว ซึ่งภารกิจด้านการปฏิบัติการพยาบาลมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบบริการสุขมีความต้องการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงอย่างมาก ความก้าวอย่างรวดเร็วของการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตผู้ปฏิบัติขั้นสูงต้องการอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์เป็นวิธีการที่จะส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไปพร้อมๆ กัน บทความนี้กล่าวถึงลักษณะการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ ความเป็นนักวิชาการทางคลินิกการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์

คำสำคัญ : การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ ความเป็นนักวิชาการทางคลินิก การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-08-28

How to Cite

1.
ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 28 [cited 2022 Oct. 7];21(4):8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395

Issue

Section

บทความวิชาการ