การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร

Authors

  • กชพนิต ขันตีจิตร
  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
  • ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

Abstract

การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหารนี้ พัฒนาจากรูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของซูคัพ ปี ค.ศ.2000 ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ 1) การค้นหาปัญหา 2) การสืบค้นหาหลักฐานประจักษ์ 3) การพัฒนาแนวปฏิบัติและนำไปทดลองใช้ และ 4) การนำแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษา ถึงระยะที่ 3 หลักฐานที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้ ในการนำหลักฐานไปใช้มีทั้งหมด 14 เรื่อง ประกอบด้วยแนวปฏิบัติทางการพยาบาล 2 เรื่อง การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 2 เรื่อง การวิจัยกึ่งทดลอง 1 เรื่อง การวิจัยแบบศึกษาไปข้างหน้า 7 เรื่อง และการศึกษาย้อนหลัง 2 เรื่อง ผลการสังเคราะห์ได้สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลขึ้นซึ่งประกอบด้วย การประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน การให้การพยาบาลเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงตามที่ประเมินได้ แนวปฏิบัตินี้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศัลยแพทย์ทางเดินอาหาร 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเดินอาหาร 1 ท่าน และ พยาบาลแผนกศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 1 ท่าน

ข้อแนะนำ : การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ไปใช้ ควรมีการศึกษานำร่องร่วมกับการประเมินผล ทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานโดยบูรณาการเข้ากับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องขององค์กรและปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามงานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้น ร่วมกับการทำวิจัยเชิงผลลัพธ์

คำสำคัญ : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล,ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดผู้สูงอายุ,การผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
ขันตีจิตร ก, เกษมกิจวัฒนา ส, ฉายพุทธ ป. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2022 Nov. 27];23(2):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480

Issue

Section

บทความวิชาการ