การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม

Authors

  • กาญจนา เซ็นนันท์
  • อรพรรณ โตสิงห์
  • ศิริอร สินธุ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ ผลลัพธ์ บทบาท สมรรถนะของพยาบาลและบุคลากรในทีม ตลอดจนบทบาทและสมรรถนะของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงในทีมช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ได้จากการสืบค้นและทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ในฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 41 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัย 19 เรื่อง บทความที่ไม่ใช่งานวิจัย 21 เรื่อง และงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 1 เรื่อง

ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) ความสำเร็จในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนฉุกเฉินประกอบด้วยบุคลากรที่ทำการช่วยเหลือต้องมีความรู้ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม ต้องมีความเชี่ยวชาญมีทักษะที่ผสมผสาน มีความหลากหลายในองค์ความรู้ ใช้แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีกลยุทธ์ในการพัฒนาต่อเนื่อง มีการทำงานเป็นทีม และมีการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง 2)เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลลัพธ์หลักของการช่วยชีวิต คือ อัตราการรอดชีวิต อัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ 3) หัวหน้าทีมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บต้องมีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะทางคลินิก มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว สามารถทำงานหลายด้านในเวลาเดียวกัน ทนต่อภาวะกดดันได้ดี จึงจะทำให้กระบวนการช่วยชีวิตประสบความสำเร็จและสมาชิกในทีมต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในทีม มีความรู้ มีประสบการณ์และทักษะ มีความรับผิดชอบงานโดยที่พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทในการจัดการและให้การดูแลการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉินส่วนผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงนอกจากนี้มีบทบาทและสมรรถนะเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพแล้วต้องมีความเชี่ยวชาญทางคลินิก มีการสื่อสารที่ดี เป็นผู้สอนที่ได้รับการยอมรับ และทุกคนที่อยู่ในทีมต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนและต้องมีการอบรมซ้ำทุก 1-2 ปี

ผลการวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำทีมและบุคลากรในทีมช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน และนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อนำไปสู้ความสำเร็จของการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ

คำสำคัญ : การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ ระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน การวิเคราะห์วรรณกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-05

How to Cite

1.
เซ็นนันท์ ก, โตสิงห์ อ, สินธุ ศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 5 [cited 2023 Jan. 27];23(3):26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531

Issue

Section

บทความวิชาการ