การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม

Authors

  • พรรณทิพย์ เกียรติสิน
  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
  • ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

Abstract

การสังเคราะห์วรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดช่องท้อง วิธีการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มีประสิทธิภาพและดัชนีชีวัดประสิทธิผลของการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สืบค้นได้มีจำนวน 51 เรื่องมาสังเคราะห์ เป็นงานวิจัยจำนวน 38 เรื่อง โดยจำนวน 17 เรื่อง อยู่ในระดับ 2 หรืองานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการสังเคราะห์พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ก.) ปัจจัยภายใน และ ข.) ปัจจัยภายนอกหรือด้านสิ่งแวดล้อม 2)วิธีการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดทำโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ การใช้สื่ออารมณ์ขัน การฟังดนตรี และเทคนิคการผ่อนคลายแบบทั่วร่างกาย และ 3)ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกผลลัพธ์ทางจิตสังคม ผลลัพธ์ด้านการทำหน้าที่ ผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจ

ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมสามารถนำไปพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดช่องท้องต่อไป

คำสำคัญ : การฟื้นตัวหลังการผ่าตัด การผ่าตัดช่องท้อง การสังเคราะห์วรรณกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-08

How to Cite

1.
เกียรติสิน พ, เกษมกิจวัฒนา ส, ฉายพุทธ ป. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 8 [cited 2022 Dec. 10];25(2):87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612