ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Authors

  • รพรรณ ไชยเพชร
  • กิตติกร นิลมานัต
  • วิภาวี คงอินทร์

Abstract

การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนนิวติกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในไอซียูขนาด 10 เตียงของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ จำนวน 12 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของแวน มาเนน

ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลไอซียูอธิบายลักษณะของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในไอซียูใน2 ลักษณะคือ ผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดน้อยและมีแนวโน้มว่าไม่สามารถช่วยชีวิตได้ และผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงทางกายไปในทางที่เลวลง พยาบาลไอซียูมีการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน 3 ลักษณะ คือ 1) การดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมและตามมาตรฐาน 2) การดูแลญาติอย่างบุคคลสำคัญที่สุดของผู้ป่วย และ 3) การดูแลจิตใจตนเอง

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พยาบาลไอซียูให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้ผู้ป่วยมีการตายที่ดีหรือตายอย่างสงบมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในไอซียู

คำสำคัญ: การดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย พยาบาลไอซียู

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-13

How to Cite

1.
ไชยเพชร ร, นิลมานัต ก, คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 13 [cited 2022 Nov. 27];26(1):41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666