ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้

Authors

  • นันธิพร ศรีนารัตน์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่(ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อรพรรณ โตสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เกศศิริ วงษ์คงคำ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

การติดเชื้อในกระแสเลือด, ผู้ป่วยแผลไหม้, ภาวะโภชนาการ, การใส่ท่อช่วยหายใจ, ขนาดของบาดแผล, sepsis, burn patient, nutritional condition, intubation, wound size

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านภาวะโภชนาการ แรกรับ ขนาดของบาดแผลและการใส่ท่อช่วยหายใจ กับการติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยแผลไหม้

การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์

การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยแผลไหม้ จำนวน 90 คน ที่มารับการรักษาในหน่วย ไฟลวก (burn unit) ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จำนวน 6 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินภาวะโภชนาการ แบบประเมินการติดเชื้อในกระแสเลือด วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติฟิชเชอร์เอกแทรกเทส

ผลการจัย: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ75.6) เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 42.28 ปี (SD = 16.99 ปี) เกิดแผลไหม้จากไฟลวกร้อยละ 55.6 รองลงมาคือจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ร้อยละ 26.6 ขนาด ของบาดแผลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 30.96 ของพื้นที่ผิวกาย (SD = 21.61) ผู้ป่วยร้อยละ 18.9 มีขนาด ของบาดแผลมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิวกาย ร้อยละ 35.6 ใส่ท่อช่วยหายใจ ระดับซีรัมอัลบูมิน ในวันแรกที่เข้ารับการรักษาเฉลี่ย 32.74 g/L โดยที่ร้อยละ 52.2 มีระดับซีรัมอัลบูมินต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ (ค่าปกติ 35-55 g/L) ผู้ป่วยร้อยละ 61.1 มีความเสี่ยงด้านภาวะโภชนาการแรกรับหรือระดับ NRI < 83.5-100 คะแนน และพบอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือด ร้อยละ13.3

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงด้านภาวะโภชนาการแรกรับ มีบาดแผลกว้างเกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ ผิวกาย และได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยง ด้านโภชนาการ มีบาดแผลไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิวกาย และไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ (P = 0.025, P = 0.009 และ P = 0.004 ตามลำดับ)

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ป่วยแผลไหม้ทุกรายควรได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านโภชนาการ แรกรับ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดสำหรับ ผู้ป่วย แผลไหม้ที่มีขนาดของบาดแผลกว้างมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิวกาย มีภาวะเสี่ยงต่อการพร่อง โภชนาการและผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

Abstract: Objective: To examine burn patients’ sepsis in relation to their initial nutritional condition, wound sizes and intubation.

Design: Correlational research.

Implementation: The subjects were 90 burn patients being treated in the burn units of 6 tertiary hospitals. The research instruments were (1) a personal information questionnaire; (2) a nutrition evaluation form; and (3) a sepsis evaluation form. The data were analysed using Fisher Exact Probability Test.

Results: The majority of the patients (75.6%) were male with an average age of 42.28 (SD = 16.99). The two most common causes of burns were fire (55.6%) and high-voltage electric shock (26.6%). Whilst the average wound size was 30.96 percent of the total body surface area (SD = 21.61), 18.9 percent of the subjects suffered from wounds exceeding 50 percent of the total body surface area, and 35.6 percent required intubation. Upon admittance, the subjects’ average serum albumin level was 32.74 g/L, with 52.2 percent having unusually low serum albumin level (compared with the normal level of 35 to 55 g/L). In addition, initial nutritional risk of NRI < 83.5-100 points was found in 61.1 percent of the subjects, and sepsis was found in 13.3 percent of the subjects.

According to the study, there was a greater possibility of sepsis amongst the subjects who faced initial nutritional risk, had wounds whose sizes exceeded 50 percent of the total body surface area, and needed intubation than amongst those who were without initial nutritional risk, without wounds whose sizes exceeded 50 percent of the total body surface area, and without need for intubation (p = 0.025, p = 0.009 and p = 0.004, respectively).

Conclusion and Recommendations: It is suggested that initial nutritional risk assessment be performed on every burn patient. In addition, a precautionary procedure should be developed to prevent sepsis in burn patients with wounds exceeding 50 percent of the total body surface area, with the need for intubation, and with initial nutritional deficiency risk.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zarei MR, Dianat S, Eslami V, Harirchi I, Boddouhi N, Zandieh A, Rasouli MR. Factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran. Turk J Trauma Emerg Surg 2011; 17(1): 61-65.

Qader AR. Burn mortality in Irag. Burns 2012; 32: 772-75.

Hogan BK, Wolf SE, Hospenthal DR, D’Avignon LC, Chung KK, Yun HC, et al. Correlation of American Burn Association Sepsis Criteria with the presence of bacteremia in burned patients admitted to the Intensive Care Unit. J Burn Care Res 2012; 10(10): 1-8.

Cakir B, Yegen BC. Systemic responses to burn injury. Turk J Med Sci 2004; 34(4): 215-26.

Chipp E, Milner CS, Blackburn AV. Sepsis in burns : A Review of current practice and future therapies. Ann Plas Surg 2010 ;65(2): 228-36.

Jeschke MG, Mlcak RP, Finnerty CC, Norbury WB, Gauglitz GG, Kulp GA, et al. Burn size determines the inflammatory and hypermetabolic response. Crit Care 2007; 11(4): 1-11.

Alberda C, Graf A, McCargar L. Malnutrition: etiology, consequences,and assessment of a patient at risk. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2006; 20(3): 419-39.

Suri MP, Dhingra VJ, Raibagkar SC, Mehta DR. Nutrition in burns: Need for an aggressive dynamic approach. Burns 2006; 32: 880-84.

Kyle UG, Schneider SM, Pirlich M, Lochs H, Hebuterne X, Pichard C. Does nutritional risk, as assessed by Nutritional Risk Index, increase during hospital stay? A multinational population-based study. Clin Nutr 2005; 24: 516-24.

Greenhalgh DG, Saffle JR, Holmes JH, Gamelli RL, Palmieri TL, Horton JW, et al. American burn association consensus conference to define sepsis and infection in burns. J Burn Care Res 2007; 28: 776-90.

Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. Am J Res Crit Care Med 2002; 165: 867-903.

Lyons O, Whelan B, Bennett K, O’Riordan D, Silke B. Serum albumin as an outcome predictor in hospital emergency medical admissions. Eur J Intern Med 2010; 21(1): 0953-6205.

Guisado JP, Haro-Padilla JM, Rioja LF, DeRosier LC, Torre JI. Serum albumin levels in burn people are associated to the total body surface burned and the length of hospital stay but not to the initiation of the oral/enteral nutrition. Int J Burn Trauma 2013; 3(3): 159-63.

Wild T, Rahbarnia A, Kellner M, Sobotka L, Eberlein T. Basics in nutrition and wound healing. Nutrition 2010; 26: 862-66.

Huang LF, Yao YM, Dong N, Yu Y, He LX, Sheng ZY. Association between regulatory T cell activity and sepsis and outcome severely burned patients : a prospective, observational study. Crit care 2010; 14: 1-10.

Bourdeaux C, Manara A. Burns and smoke inhalation. Anaesth Intensive care Med 2008; 9: 404-8.

Mosier MJ, Pham TN. American burn association practice guidelines for prevention, diagnosis, and treatment of Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) in burn patients. J Burn Care Res 2009; 30: 910-28.

Pham TN, Kramer CB, Klein MB. Risk factors for the development of pneumonia in older adults with burn injury. J Burn Care Res 2010; 31(1): 105–10.

Leseva M, Arguirova M, Nashev D, Zamfirova E, Hadzhyiski O. Nosocomial infections in burn patients: Etiology, Antimicrobial resistance, Means to control. Ann Burns Fire Disasters 2013; 26(1): 5-11

De la Cal MA, Cerda E, Garcı´a-Hierro P, Lorente L, Sa´nchez-Concheiro M, Dı´az C, et al. Pneumonia in patients with severe burns A classification according to the concept of the carrier state. CHEST 2011; 119(4): 1161-66.

Steinzall I, Bak Z, Sjoberg F. Acute kidney injury is common, parallels organ dysfunction or failure, and carries appreciable mortality in patients with major burns: a prospective exploratory cohort study. Crit Care 2008; 12(5): 1-10.

Su LX, Meng K, Zhang X, Wang HJ, Yan P, Jia YH. Diagnosing Ventilator-Associated Pneumonia in Critically Ill Patients with sepsis. Am J Crit Care 2012; 21: 110-19.

Downloads

How to Cite

1.
ศรีนารัตน์ น, โตสิงห์ อ, ดนัยดุษฎีกุล ส, วงษ์คงคำ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. TJNC [Internet]. 2016 Jan. 23 [cited 2023 Jan. 29];30(4):19-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183