[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2013. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 27, (Sep. 2013).