[1]
ขุมทอง น., พาหุวัฒนกร ว., เสรีเสถียร เ. and อยู่สำราญ ฉ. 2013. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. Thai Journal of Nursing Council. 28, 2 (Sep. 2013), 88–97.