[1]
ชอบการไร่ส., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ. and วรรธนอภิสิทธิ์ธ. 1. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (1), 68-79.