[1]
ธงชัย ฉ. and หนุเจริญกุล ส. 2014. ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (Jan. 2014), 80–91.