[1]
ศรีวิชัย เ., ฝึกฝน ก. and ปินใจ พ. 2014. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (Jan. 2014), 95–107.